Bevásárlólista Kedvenc receptek Kedvenc receptek

Felhasználási szabályzat

Felhasználási szabályzat

A www.lidlkonyha.hu (a továbbiakban „weboldal”) üzemeltetője, tartalomszerkesztője a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok 6., a továbbiakban „Szerző””). A hatályos jogszabályok alapján a weboldal szerzői jogi oltalom alatt áll. A szerzői jogok a Szerzőt illetik meg. (Bővebben: Szerzői jogok fejezet alatt.)  A weboldal felhasználási feltételeit a jelen szabályzat tartalmazza (a továbbiakban „feltételek”). A weboldal nyilvános, térítésmentesen hozzáférhető és felhasználása önkéntes a jelen feltételekben rögzítettek szerint.

A feltételeket a felhasználó a regisztráció során kifejezetten elfogadja. A Szerző bármikor jogosult a feltételek módosítására, amelyről – módosítás esetén – a weboldalon tájékoztatja a felhasználókat.

Fogalomtár

Adatkezelési tájékoztató – A szerző adatvédelmi szabályzata, amely a jelen feltételek elválaszthatatlan része. Bővebben: Adatvédelmi politika fejezetben lentebb illetve itt.
Felhasználó – az a 18. évnél idősebb személy, aki használja a weboldalakat, illetve az a 18. évnél fiatalabb személy, aki a weboldalt törvényes képviselője hozzájárulásával használja.
Regisztrált felhasználó – az a felhasználó, aki megfelel a jelen fejezetben leírtaknak, és aki regisztrál a weboldalon az alábbiak szerint:

Weboldal - a www.lidlkonhya.hu weboldal, amely – honlap üzemeltetésének célja következő:

Komment – felhasználók mindennemű kommentjei, amelyek a weboldalra speciális űrlap kitöltésének segítségével kerülnek fel.
Weboldal feletti jogok – a szerzői és iparjogvédelmi jogok, amelyek a Szerzőt illetik meg, így különösen az alábbiak vonatkozásában: márkajelzések, logóhasználat, védjegyek, domainok, tervek, grafikai elemek, dizájn, szoftver, a weboldal egyéb elemei, amelyek műnek, azaz szellemi alkotásnak minősülnek.

Weboldal feletti jogok – a szerzői és iparjogvédelmi jogok, amelyek a Szerzőt illetik meg, így különösen az alábbiak vonatkozásában: márkajelzések, logóhasználat, védjegyek, domainok, tervek, grafikai elemek, dizájn, szoftver, a weboldal egyéb elemei, amelyek műnek, azaz szellemi alkotásnak minősülnek.

Weboldalak használatának technikai feltételei

A weboldalak használatához szükséges, hogy a felhasználó:

Weboldalak engedélyezett használata

A Felhasználó a weboldalak használata során betartja az alkalmazandó és irányadó mindenkor hatályos magyar jogszabályokat, valamint a weboldal használatára vonatkozó előírásokat, valamint tartózkodik attól, hogy megsértse a Szerző vagy más felhasználó jó hírnevét vagy személyhez fűződő jogait. A felhasználó a feltételekkel összhangban különösen az alábbiakra köteles:

A Felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget közvetlenül megtérít a Szerző, illetve harmadik személyek részére, amely a Felhasználónak a weboldallal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a Felhasználó által a weboldalon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a weblap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a feltételek megsértéséből, vagy a Szerző, illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.

A Szerző fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a Felhasználótól a weboldalhoz való hozzáférést, illetve a weboldal teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a Felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó magatartása:

  1. sérti a jelen feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként
  2. sérti a Szerző vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy
  3. egyéb módon jogszabályba vagy a jó erkölcsbe ütközik.

Egyebekben:

Felhasználói fiók használatának feltételei

A felhasználó a weboldalakon való regisztrációval:

A regisztrációval a felhasználói fiók határozatlan időre jön létre.

A regisztráció a regisztrációs oldal valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy felhasználó a feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.

A felhasználó adatait a Szerző ellenőrizheti, hogy azok valóban helyesek-e. A Szerző az adatellenőrzéssel kapcsolatban kérhet a felhasználótól a feltételekben közölteket kívül egyéb nyilatkozatokat is.

A felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti a Szerzőnél saját felhasználói fiókját, mégpedig a „felhasználói fiók törlése” lehetőségével.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szerző kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a felhasználó jelen feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a felhasználó és a Szerző, ill. a mindenkori weblap üzemeltetője között a szerzői jogi védelemben részesülő és a felhasználó által feltöltött mű (különösen, de nem kizárólagosan fénykép, receptek, más médiatartalom vagy írásmű) tekintetében, amely szerint ezen tartalmak feltöltésével a felhasználó időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szerzőnek.

A felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

A felhasználási jogosultság a Szerző részéről különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére megjelentetésére (pl.:internetes megjelenés), többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására. A felhasználási engedély birtokában a Szolgáltató, ill. a weboldal mindenkori üzemeltetője harmadik személyek részére további felhasználást engedélyezhet.

A Szerző részére átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti. Az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szerző által archivált tartalmakra is.

A Szerző tájékoztatja a felhasználót, hogy az Szjt. 45. § (3) bekezdése alapján jelen felhasználási szerződés írásba foglaltnak minősül.

Megengedett használat

A weboldal rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a weboldal vagy annak tartalma a Szerző előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szerző követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Adatvédelmi politika

A regisztrációt követően a Szerző jogosult a felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, mint adatkezelő kezelni.

Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján felhasználóinkat azonosítani tudjuk, például felhasználónév és e-mail cím.

Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel (lásd: Fogalomtár/Weblapok), továbbá csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére alkalmasak és azokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Ez azt jelenti, hogy egy regisztráció törlését követően a megadott adatokat legkésőbb 7 napon belül töröljük.

A Szerző az adatkezelés során folyamatosan biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, vagyis ha az adatokban változás következik be, úgy azt mi a Szerző a bejelentést követően haladéktalanul módosítja; valamint azt, hogy a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani, az adataik törlését bármikor kezdeményezhessék.

Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), ezt haladéktalanul teljesítjük. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk az adatvedelem@lidl.hu címre.

A Szerző gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Szervereink egyes esetekben automatikusan regisztrálják felhasználóink, ill. az oldalon böngésző látogatók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában, statisztikai célokra hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében.

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe.

A Szervező kifejezetten felhívja a figyelmet a Szerző hírlevéllel kapcsolatos szabályaira, többek között a felhasználó azon jogára, hogy a hírlevél vagy egyéb reklám küldésére vonatkozó kifejezett és megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulását bármikor ingyenesen akár a Szerző székhelyére küldött postai levél, vagy a Szerző e-mail címére küldött e-mail útján illetve a „Leiratkozás hírlevélről” gomb alkalmazásával visszavonja.
Az adatkezelésről bővebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

Reklamáció

Felhasználó jogosult a Szerzőnél a weboldallal kapcsolatban, annak, illetve a felhasználói fiók nem megfelelő működése esetén reklamációt benyújtani, e-mail útján az ügyfélszolgálaton keresztül (info@lidl.hu) vagy postai úton a 1037 Budapest, Rádl árok 6. cím alatt.

Ha a felhasználó fiókja nem működik megfelelően, a Szerző jogosult annak hibáit javítani. A Szerző a hibák kijavításával kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.

Szerző korlátozott felelőssége

A Szerző a weboldalt adott állapotban nyújtja („as is”), ezért a weboldal - beleértve a weboldal üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a weboldalon elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldal tájékoztatásra szolgál. A weboldal, illetve annak tartalma nem keletkeztet jogot a felhasználó számára a szerzőtekintetében, kivéve a jelen feltételek szerinti jogokat, így különösen a személyes adatok védelméhez fűződő jogot.

A Szerző nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szerző felelősséget nem vállal.

A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Ha a Szerző tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül a Szerző az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A weboldal használatáért kizárólag a felhasználó felel. A Szerző kizár minden felelősséget a felhasználó által közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. A Szerző nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyeket a felhasználó elszenvedhet ezen weboldalak használatával kapcsolatban.

Amennyiben a felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság aSzerzővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden a Szerző által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szerzőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szerzőt a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Szerző nem vállal felelősséget a weboldalakon harmadik személy által megjelenített bármilyen reklám vagy marketing tevékenységért.

A Szerző nem felelős továbbá

A weboldal egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (például a felhasználó kommentjei, a felhasználók által kialakított profil tartalma). A Szerző, mint közvetítő szolgáltató, nem ellenőrzi a weboldalon hozzáférhetővé tett ilyen információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A Szerző a felhasználó által közzétett kommenteket, vagy egyéb tartalmakat ellenőrzi. Ebben a tekintetben a Szerző kizárólag azt rögzíti, hogy a felhasználó kommenteket a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a Szerző és árui jó hírnevét nem sértő módon, trágár vagy egyéb, a Szerző által elfogadhatatlannak minősülő kifejezések felhasználásának kerülésével tehetők közzé. Ha valamely komment vagy egyéb felhasználói tartalom jogsértő, vagy a jelen feltételekbe ütközik, akkor azt a Szerző bármely, a felhasználó tekintetében fennálló felelősség nélkül törölheti (moderálás), és a felhasználó felhasználási jogait korlátozhatja.

Záró rendelkezések

A felhasználó a weboldalak használata előtt köteles megismerni a feltételek szövegét, tartalmát. A felhasználó a weboldalak használatával elfogadja és betartja a feltételekben foglaltakat. Abban az esetben, ha a felhasználó nem ért egyet a hatályos feltételekkel, nem jogosult a weboldalakat használni.

A Szerző jogosult bármikor, indoklás nélkül megszüntetni a weboldalak üzemeltetését.

Jelen feltételeket megváltoztatni, illetve módosítani és kiegészíteni kizárólag a Szerzőnek van joga.

Jelen feltételek 2016. október 13-tól érvényesek.