Bevásárlólista Kedvenc receptek

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra. Manapság életünk minden területén egyre nagyobb figyelmet kap az adatvédelem. E tendenciát cégünk úgyszintén magáénak érzi, ezért szeretnénk megszokott szolgáltatásaink mellett e téren is maximálisan megfelelni, és egyúttal biztosítani a vásárlóinkat, érdeklődőinket megillető információs önrendelkezési jogokat. Jogszabályi alapot az adatvédelemmel összefüggő szabályozások adnak, így különösen:

Tájékoztatjuk, hogy a LIDL Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.) (továbbiakban Lidl) - mint adatkezelő - jelen jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
1. Mi történik adataival?
A Lidl szolgáltatásai során felmerült adatkezelések mindenkor az Önök önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A rögzített adatokat elsősorban vásárlóinkkal való kapcsolatápolás, illetőleg reklám céljából használjuk fel. A Lidl a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, egyúttal kijelenti, hogy a kezelt adatokat harmadik személynek át nem adja, azokat nem értékesíti.
2. Biztonság
A Lidl honlapját kiszolgáló webszervert a Lidl németországi anyacége üzemelteti. Az Ön biztonsága érdekében adatai a hozzárendelési folyamat során szigorúan kódolva kerülnek továbbításra. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felvilágosításért bármikor fordulhat az anyacéghez. A honlap adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: http://www.lidl.de/de/Datenschutz
 
A Lidl a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.
A Lidl az adatkezelés során megőrzi a
a) titkosságot: csak az férhessen az információkhoz, aki erre jogosult
b) sértetlenséget: információk és felhasználás módszereinek pontossága és teljessége
c) rendelkezésre állást: jogosult szükség esetén valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.
A Lidl a rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy valamennyi biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékokkal szolgálhasson.
3. Személyes adatainak feldolgozása, felhasználása
A Lidl szolgáltatásaihoz (értékelés, véleménykutatás, rendelés stb.) kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, és mindenkor megfelel a célhoz kötöttség elvének. Bizonyos esetekben szükségessé válhat más alvállalkozók igénybevétele a megadott adatok kezelése, tárolása során, illetőleg ezen adatok jogszabályi előírások alapján továbbításra is kerülhetnek, mely tényről a Lidl minden esetben külön értesíti közönségét.
Honlapunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését egy külső szolgáltató segíti (Ertracker: http://www.ertracker.de). A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el, mely képes felhasználói adatok gyűjtésére. Bármikor lehetősége van a szolgáltatón keresztül ezt az adatrögzítést, ill. tárolást a jövőre vonatkozóan letiltani. Hangsúlyozandó, hogy a szolgáltató által alkalmazott beállítások teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.
4. Jogában áll!
Adatai kezeléséről az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást, helyesbítést, valamint személyes adatainak törlését, zárolását kérheti. Lehetősége van továbbá, hogy bármikor ellentmondással éljen adatainak reklám céljából történő felhasználásával. Ezen esetekben szíveskedjék írásban vagy személyesen a lent nevezett adatkezelőhöz fordulni.   
5. Elektronikus hírlevél
A hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárulását adja, hogy a Lidl a regisztrációja során megadott e-mail címén keresztül heti rendszerességgel reklámajánlatával (termékek, akciók, nyereményjáték, újdonságok stb.) felkeresse.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név és közvetlen üzletszerzési célú megkereséshez adott hozzájárulás.
A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó személyes adatait nyilvántartásunkból haladéktalanul töröljük, és részére a továbbiakban hírlevelet nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van honlapunkon a „Leiratkozás a hírlevélről”-linkre kattintva az ott található módszerek (postai vagy online út) bármelyikével, illetve direkt hírlevelünkben.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: 00809-0009.    
6. E-mail levelezés, ingatlanajánlat
Honlapunkon alkalma van fogyasztói jogait a Lidl központhoz (info@lidl.hu) intézett elektronikus levelezés formájában érvényesíteni, illetve új ingatlanok felkutatása céljából számunkra honlapunkon keresztül információkat szolgáltatni.
A kezelt adatok köre: az ügyfél neve és e-mail címe, valamint az e-mailben megadott egyéb személyes adat, melyek 3 hónapig kerülnek megőrzésre. Adatainak azonnali törlését ezen időtartam alatt is bármikor kérheti.    
7. Egyéb adatkezelések
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Lidl a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.    

Főbb adatkezelési azonosítóink:

Elektronikus megfigyelőrendszer: 809-0023, 809-0024
Vásárlói adatok: 809-0018
Talált tárgyak nyilvántartása: 809-0020
Lidl elektronikus hírlevél: 809-19
Lidl-nyereményjáték: 40682
Jelentkezői adatbank: 40681
8. Jogorvoslat
Az érintettet jogszabály szerinti tájékoztatás illeti meg. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
Ha az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Az érintett kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz, illetve a fentebb nevezett Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.   
9. Adatkezelő és Adatfeldolgozó
Adatkezelő: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.
1037 Budapest, Rádl árok 6.
Cégjegyzékszám: 01-06-757718
Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 21588017-2-44
info@lidl.hu vagy adatvedelem@lidl.hu
Adatfeldolgozó: United MailSolution GmbH.
D-Németország, 40221 Düsseldorf, Kaistrasse 2.

Adatvédelmi auditorunk: www.ppos.hu/audit A Lidl fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 

(ii) Adatvédelmi szabályzat – kiegészítés

10. Lidl Süti és a Google Analytics

Mi az a süti és mire használja a Lidl?

A süti vagy más néven cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amit az adott honlap első látogatása alkalmával a webszerver küld az Ön böngészőjének (legyen az számítógép, okostelefon, tablet stb.) azzal a céllal, hogy elmentse az internetes beállításait. A mentés révén, mikor Ön visszatér ugyanarra a honlapra – ugyanarról az eszközről –, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon, és ennek megfelelően – bizonyos esetekben – a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni.

A sütiknek köszönhetően tudjuk meghatározni, hogy például a weboldalunk melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be, és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani.

 

Típus

Név

Leírás

Érvényesség

rendszer sütik

TS<ID>

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

böngésző session vége

rendszer sütik

ASPSESSIONID<ID>

lementi a szükséges ASP session adatokat a honlap működése és teljesítménye érdekében

böngésző session vége

rendszer sütik

JSESSIONID

lementi a szükséges Java session adatokat a honlap működése és teljesítménye érdekében

böngésző session vége

rendszer sütik

ist

ellenőrzi, hogy lementhető-e a süti

böngésző session vége

rendszer sütik

dsSession

lementi a szükséges CMS session adatokat a honlap működése és teljesítménye érdekében

böngésző session vége

rendszer sütik

BIGipServerPOOL-WEBFORMS

a lokális traffic manager session sütije, amely a betöltés kiegyensúlyozására szolgál a honlap működése és teljesítménye érdekében

böngésző session vége

méretkalulátor

sizeCalculatorInputs

lementi a kiválasztott kategóriát és a felhasználói inputot a Lidl Méretkalkulátorban a felhasználó komfortjának érdekében

1 nap

honlap layer

layerHasBeenShown

a popup banner megjelenítése után mentődik, hogy ez csak naponta egyszer kerüljön megjelenítésre

1 nap

web tracking (nyomkövető)

etcnt_<ID>

 az etracker webes nyomkövető szolgáltatás használja, hogy azonosítsa a visszatérő látogatókat (3. fél)

28 nap

web tracking (nyomkövető)

etrp_<ID>

az etracker nyomkövető szolgáltatás átirányításainak megjelölése (3. fél)

böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)

noWS

az etracker nyomkövető szolgáltatás használja annak megállapítására, hogy szükséges-e az A/B tesztek funkcióinak bővítésére

böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)

BT_sdc

az etracker nyomkövető szolgáltatás használja ideiglenes adattárolásra a Smart Messages küldéshez

böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)

BT_ctst

annak megállapítására szolgál, hogy a látogatói oldalon telepíthetőek-e a sütik

böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)

BT_pdc

személyre szabáshoz használatos

1 év

web tracking (nyomkövető)

etcamp
etcampi

kampány megfeleltetés (külső vagy belső), amely a kampány és az etracker webes nyomkövető szolgáltatás találkozása után mentődik (3. fél)

30-180 nap

web tracking (nyomkövető)

__utma

a látogatók és session-ök megkülönböztetésére szolgál, melyet a webes nyomkövető szolgáltatás, a Google Analytics menti (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmt

a lehívási ráta szabályozására szolgák, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

10 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmv

egyéni változó adatok felhasználó szintű tárolására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

2 év

web tracking (nyomkövető)

__utmb

új session-ök és látogatók azonosítására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

30 perc

web tracking (nyomkövető)

__utmc

jelenleg nem használt, az urchin.js-szel való együttműködésre szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)

__utmz

a forgalmi forrás vagy a kampány tárolására szolgál, amely beazonosítja a látogatás forrását, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél)

6 hónap

web tracking (nyomkövető)

ga-disable-<ID>

az opt-out funkció használatakor mentődik, mely hatályon kívül helyezi a nyomkövetést, melyet a Google Analytics végez

2100-ig

süti banner

cookieNotificationAccepted

a süti banner megjelenítésekor mentődik

1 hónap

videók

PHPSESSID
lang

lementi a szükséges PHP session adatokat és nyelvi beállításokat a videó galéria és videók működéséhez (3. fél)

böngésző session vége

11. Google Premium Analytics és  Google AdWords avagy Lidl honlap az Ön kényelméért! 

Google Analytics

Webhelyeinken a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazzuk. A Google Analytics  (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok  segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat.

A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Honlapunk aktiváltatta az  IP-címek anonimizálását, így a webhely felhasználók IP-címét a Google az Európai Uniós tagállamokban illetve az Európai Gazdasági Térség szerződő országaiban  az adatgyűjtés lehető legkorábbi szakaszában lerövidíti, és anonimmá teszi. A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A letiltásról bővebben a Súgó és a Süti Stop menüpontokban olvashat.

Fontos!

A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. 

Google AdWords

Honlapunk üzemeltetése során a látogatószám növelése céljából a Google AdWords szolgáltatását használjuk. A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg.

Oldalunkon alkalmazzuk a Google remarketing szolgáltatását. A remarketing egy olyan marketing eljárás, amely lehetővé teszi azt, hogy a honlapunkat meglátogató felhasználó számára – honlapunk elhagyása után – egy későbbi időpontban, böngészés közben személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. A remarketing szolgáltatást a Google részben a fentiekben már ismertetett sütik segítségével biztosítja.

A Google AdWords és a GA-szolgáltatás összekapcsolásának köszönhetően következtetni tudunk a remarketing hirdetésekből érkező látogatók oldalhasználati szokásaira. Így honlapunk minőségét folyamatosan javítani tudjuk, hogy az a lehető legjobban megfeleljen felhasználóink igényeinek.

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Súgó!

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen honlapunkon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.
Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót!

Kérjük figyeljen arra, hogy a letiltó  böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut,  a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés  a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését  megakadályozza. 

A Google Adwords által használt sütiket pedig a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. További információ: https://support.google.com/ads/answer/2662850?hl=hu

Süti Stop!

Ha törölni kívánja a honlapunkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük informálódjon az alábbi tájékoztatásokból attól függően, hogy Ön milyen böngészővel rendelkezik:

Süti beállítás az Internet Explorer-ben
Süti beállítás a Firefox-ban
Süti beállítás a Chrome-ban
Süti beállítás a Safari-ban

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.